Στόχος EN

Το Εργαστήριο "Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης" (Ε.Η.Π.Α.) ανήκει στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 2000, ενώ θεσμοθετήθηκε το 2002 (Π.Δ. 140, τ. Α΄, αρ. φύλλου 114/24.05.2002). Επιστημονικός υπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Δ. Παπαγεωργίου (Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία της Επιτέλεσης και Πολιτιστική Αναπαράσταση).

Το Εργαστήριο (Ε.Η.Π.Α.) υπηρετεί τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές, εργαστηριακές και εφαρμοσμένες πρακτικές του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας και κατ’ επέκταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα γνωστικά πεδία της Πολιτιστικής Αναπαράστασης, της Κοινωνικής Έρευνας, του Ψηφιακού Πολιτισμού, της Επιτέλεσης Πολιτισμικών Δρωμένων, των Πολιτισμικών Δικτύων και Επικοινωνιακών Συστημάτων, του Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού και Τρισδιάστατων Γραφικών,  καθώς και της Ανάπτυξης Εφαρμογών Μικτής, Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας.

Το Εργαστήριο Ε.Η.Π.Α., είτε μόνο του, είτε σε συνεργασία με άλλα ερευνητικά εργαστήρια,  έχει υλοποιήσει από το 2000 μέχρι και σήμερα μία σειρά από ερευνητικά προγράμματα τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικότερα στις θεματικές "Δραστηριότητες" και "Παραγωγές".

Συνεργαζόμενοι φορείς

Το Εργαστήριο έχει συνεργαστεί ή συνεργάζεται με μια σειρά δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, πολιτιστικών οργανισμών ή ιδρυμάτων. Οι συγκεκριμένες συνεργασίες συνάδουν με τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρακτικές του Εργαστηρίου, σε ποικίλα γνωστικά πεδία και αντικείμενα, όπως η έρευνα για την καταγραφή και τεκμηρίωση πολιτισμικών δεδομένων και των πολιτισμικών δικτύων που επικαθορίζουν τη συγκρότησή τους, αλλά και η ανάδειξη πολιτιστικών δεδομένων με τη μορφή σεναρίων προβολής με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Image

Δήμος Λέσβου

Image

Μουσείο Στρατή Ελευθεριάδη - Teriade

Image

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Image

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Image

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης

Image

Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Μήθυμνας

Image

Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου «Το Πόλιον»

Image

Λέσχη Πλωμαρίου «Βενιαμίν ο Λέσβιος»

Image

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Image

VR First

Image

Αναγνωστήριο «Η Ανάπτυξη» Αγιάσου

Image

Telmaco

Image

Αθηναϊκοί Μικροϋπολογιστές

Image